Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

Fiskarbo Byförening behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelseår. Syftet med en sådan behandling är att kunna bedriva Fiskarbo Byförenings i stadgar angivna verksamhet.

Vi får dina uppgifter från dig i samband med att du blir medlem i föreningen. Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi den integritetslagstiftning som gäller vid tiden för behandlingen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det avtal om medlemskap som ingåtts mellan dig och Fiskarbo Byförening. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid du kvarstår som medlem.

De personuppgifter vi behandlar om dig, och som framgår av första stycket, delas med övriga medlemmar i Fiskarbo Byförening. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. I övrigt delar vi inte dina personuppgifter med andra.

Personuppgiftsansvarig är Fiskarbo Byförenings styrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill få ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Fiskarbo Byförenings styrelse på info@fiskarbo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.