Stadgar för Fiskarbo Byförening

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Fiskarbo byförening. Föreningen har säte i Fiskarbo, Stora Skedvi, Säters Kommun.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att genom aktiviteter och verksamheter bevara historiskt kulturella värden, bland annat Kvarnområdet, och utveckla en hållbar närmiljö för gemenskap och hög livskvalitet.

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som verkar för föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Genom sitt medlemskap godkänner medlem att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

Medlem har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 4 Årsmöte och verksamhetsår

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska gå ut minst två veckor innan mötet. Vid årsmöte ska de ärenden behandlas som framgår av bilaga till stadgarna.                                    

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 1/1 - 31/12.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter vilka väljs bland föreningens medlemmar. Valberedningen nominerar ledamöterna.

Årsmötet utser ordföranden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsens uppgifter är att företräda föreningen, bevaka dess intressen och handha dess angelägenheter samt besluta å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa beslut som fattas av årsmötet. Styrelsen ska vidare handha föreningens ekonomiska angelägenheter, inom sig utse firmatecknare och avge årsredovisning till årsmötet.

Styrelsemöten ska hållas minst två gånger år Medlemsmöten ordnas när styrelsen finner det lämpligt eller om 1/3 av medlemmarna begär det.

 

Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter i styrelsen har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd mötessekretare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet om vederbörande begär det.

§ 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse senast två veckor innan årsmötet.

§ 7 Valberedning

En valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande, utses av årsmötet.

§ 8 Beslut och omröstning

Vid årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§ 9 Stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett   årsmöte.

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut enligt vad som stadgas i § 9.